هوزریل آتش نشانی وسیله اطفاء حریقی که الزاماً از یک قرقره با امکان تغذیه آب از مرکز آن، شیر و شیلنگ ورودی، شیلنگ نیمه سخت، نازل قطع جریان و در صورت لزوم یک هدایتگر شیلنگ تشکیل شده است.

هوزریل­ های آتش‌نشانی در شرایط مناسب، با استفاده از تغذیه مداوم آب، تسهیلات اطفاء حریق بسیار مؤثری را جهت اماکن مختلف با کاربری های مختلف همچون مسکونی و تجاری و ادراری و انبار و صنایع و فرودگاه و غیره را فراهم می‌نمایند.

انواع هوزریل آتش نشانی :

هوزریل آتش‌نشانی خودکار

هوزریل آتش‌نشانی ثابت

هوزریل آتش‌نشانی دستی

شرکت آروین کیفیت پردیس  به‌منظور ساخت و عملکرد سامانه‌های هوزریل آتش‌نشانی با شیلنگ نیمه سخت، جهت نصب در ساختمان‌ها و اتصال مداوم به تغذیه آب، جهت استفاده ساکنین  الزامات و روش‌های آزمون زیر را بر روی محصولات ارسالی انجام داده و در صورت تایید ، گواهی انطباق محصول را به منظور اخذ پروانه استاندارد هوزریل آتش نشانی ، الزامات خرید ، اخذ تاییدیه سازمان های ثالث و غیره  صادر می نماید.

هوزریل‌های ارسالی توسط مشتری یا شرکت بازرسی و یا سازمان ملی استاندارد و یا هر نهاد ارزیابی، تحـت آزمـون قـرار میگیـرند، تـا صحـت عملکـرد آن تضمیـن شـود. این  آزمون‌هـا  مطابـق بـا اسـتاندارد 1-671 BS EN و اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1-22157 بـر روی محصـول نهایی در آزمایشـگاه آروین کیفیت پردیس انجـام می‌شـود.

لیست الزمات اجزا و قطعات و کلیات محصول اتش نشانی مطابق با استاندارد مذکور ، قابل انجام در آزمایشگاه هوزیل آتش نشانی مجموعه آروین کیفیت پردیس به شرح زیر می باشد:

الزامات شیلنگ مورد استفاده در هوزریل
الزمات نازل مورد استفاده در هوزریل
– الزمات عملکرد هوزریل
الزمات مجموعه شیر و شیلنگ ورودی مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی
– الزامات رنگ و سیستم مجاری آبرو هوزریل آتش نشانی
الزمات قطعات پلاستیکی مورد استفاده در هوزریل آتشنشانی
الزمات جعبه جهت نگهداری هوزریل آتش نشانی
– الزمات قرقره مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی

آزمایشگاه هوزریل آتش نشانی آروین کیفیت پردیس