الزامات رنگ و سیستم مجاری آبرو هوزریل آتش نشانی


رنگ

رنگ قرقره باید قرمز باشد.

 

مقاومت به خوردگی قطعات دارای پوشش محافظ

هر قطعه دارای پوشش محافظ، از مجموعه قطعات هوزریل با شیلنگ نیمه سخت باید محافظت کافی در مقابل خوردگی را فراهم آورده باشد. 

یادآوری- توصیه می شود،در موارد خاصی از ریسک خوردگی بالاتر، توصیه سازنده هوزریل استعلام شود.

 

مقاومت به خوردگی مجاری عبور آب

هیچ‌گونه نشانه‌ای از خوردگی قابل‌توجهی نباید وجود داشته باشد (به پیوست ت مراجعه شود) و در عملکرد مکانیکی هوزریل نیز نباید خللی واردشده باشد.

 

روش آزمون مقاومت به خوردگی خارجی قطعات پوشش‌دار

دو روش آزمون زیر انجام شود.

روش آزمون:

ب-1  نمونه آزمونی چهارگوش به ابعاد اسمی (150 × 100) mm از همان جنس بکار رفته در ساخت محصول و با همان ضخامت و پوشش محافظ که ضخامت آن در محدوده 0.8 برابر تا همان ضخامت مورداستفاده در محصول است را آماده نمایید. با استفاده از یک خراش انداز فولادی، یک ضربدر (مطابق شکل ب-1) بر روی پوشش محافظ بکشید بطوریکه جنس اصلی نمایان شود. نمونه را در دستگاه مه نمکی با محلول %5 به مدت (240 ± 8) h مطابق با استاندارد ISIRI 10315 «آزمون خوردگی در شرایط مصنوعی – آزمون مه نمکی» قرار دهید. پس از آزمون، نمونه را بررسی نمایید. چنانچه پوشش محافظ بیش از 2 mm از هر طرف شیارهای ضربدری، جدا نشده باشد، آن پوشش به‌طور مناسب فلز را محافظت نموده است.

 

 

ابعاد به میلی متر می باشد.

ب-2  هوزریل کامل بدون شیلنگ را در دستگاه مه نمکی با محلول %5 به مدت (240 ± 8) h مطابق با استاندارد ISIRI 10315 «آزمون خوردگی در شرایط مصنوعی – آزمون مه نمکی» قرار دهید. پس از انجام آزمون، عملکرد مکانیکی همه قطعات کاری را کنترل نمایید تا آسیب ندیده باشند و هیچ نشانی از خوردگی داخلی و خارجی وجود نداشته باشد. نشانه‌های خوردگی عبارت‌اند از ترک، حباب‌های سطحی[1] (تاول‌زدگی) و حفره‌های ایجادشده.

 

آزمون مقاومت به خوردگی مجاری عبور آب

یادآوری 1- این آزمون می‌تواند بر روی هوزریل کامل مونتاژ شده و یا هوزریلی که تنها قسمت آب رو آن به‌طور کامل مونتاژ شده باشد انجام شود.

هوزریل را از شیر قطع کن ورودی تا نازل، با محلول 1% m/m از آب مقطر و نمک سدیم پر نمایید.

هوزریل پرشده را به مدت 3 ماه ± 5 روز در دمای ℃ (20±5) قرار دهید.

در پایان آزمون کنترل نمایید که در عملکرد مکانیکی تمامی قطعات کاری خللی ایجاد نشده و هیچ‌گونه نشانه‌ای از خوردگی در سطوح داخلی یا خارجی قطعات وجود نداشته باشد. نشانه‌های خوردگی عبارت‌اند از ترک، حباب‌های سطحی و حفره‌های ایجادشده.