الزمات قطعات پلاستیکی مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی

 

آزمون‌های پیری برای مواد پلاستیکی

 

نمونه‌ها یا آزمون ه‌هایی از مواد پلاستیکی مورداستفاده در قطعات مکانیکی و یا هیدرولیکی، نباید پس از انجام آزمون پیری، ترک و یا خردشدگی داشته باشند.

– دُز کل، جهت در معرض قرار گرفتن با شرایط مربوطه، باید 2 GJ/M2 باشد.

 

آزمون‌های پیری برای مواد پلاستیکی

 

مواد پلاستیکی را مطابق با استاندارد ISIRI 12523-2 «پلاستیک‌ها – روش‌های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی – قسمت دوم: لامپ‌های قوس زنون»، روش الف چرخه شماره 1 در معرض نور و اسپری قرار دهید.