الزامات شیلنگ مورد استفاده در هوزریل


شیلنگ

شیلنگ باید از نوع نیمه سخت و مطابق با استاندارد EN 694 باشد و یا معادل آن استاندارد ملی ایران به شماره INSO 18271-1   باشد.

 

حداکثر طول

کل طول شیلنگ باید به‌صورت یک تکه بوده و توصیه می شود از 30 m نیز بیشتر نشود.

 

قطر داخلی شیلنگ

قطر داخلی شیلنگ باید یکی از موارد زیر باشد:

  • 19 mm
  • 25 mm
  • 33 mm