الزامات جعبه مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی


جعبه

 

جعبه یک هوزریل باید مجهز به دَر باشد و این دَر باید حداقل با زاویه 170° باز شود تا خروج آزادانه هوزریل را در هر جهت امکان‌پذیر نماید. جعبه نباید هیچ‌گونه لبه تیز و برنده‌ای که منجر به آسیب زدن به تجهیزات یا استفاده‌کننده می‌شود، داشته باشد.

جعبه‌های با قابلیت قفل شوندگی، باید به وسیله بازکننده اضطراری که تنها توسط جسم شفاف شکننده‌ای محافظت می‌شود، مجهز باشند. همچنین جعبه باید قابل بازگشایی توسط یک کلید نیز باشد تا امکان دسترسی، جهت بازرسی‌ها و تعمیرات دوره‌ای را فراهم سازد.

چنانچه وسیله بازکننده اضطراری توسط شیشه‌ء شکننده‌ای در جلوی خود محافظت می‌شود، این شیشه باید از نوعی باشد که در مواقع اضطراری به هنگام شکستن، لبه‌های تیز یا ناهمواری که باعث ایجاد جراحت می‌شود، نداشته باشد.

چنانچه جسم شفافی به‌عنوان جزئی از ساختار دَر جعبه استفاده شده باشد، نباید به‌عنوان محل دسترسی اضطراری به هوزریل استفاده شود.

چنانچه جعبه به‌عنوان محلی برای نگهداری دیگر وسایل اطفاء حریق استفاده می‌شود، فضای کافی برای آن‌ها در نظر گرفته شده باشد و این وسایل هیچ‌گونه خللی هنگام استفاده از هوزریل و در عملکرد آن وارد نکنند.

جهت استفاده از محصول در برخی از شرایط آب و هوایی می‌توان اقدام به تهیه جعبه با دریچه‌های تهویه مناسب نمود.

 

ابزار باز و بسته کردن

به‌منظور انجام بازرسی و سرویس‌های نگهداری دوره‌ای، باید ابزار باز و بسته کردن جعبه فراهم آمده باشد. ابزار باز شونده باید دارای تمهیداتی جهت نصب پلمب امنیتی[1] باشد.

نیروی لازم جهت بازکردن پلمب امنیتی نباید کمتر از 20 N و بیشتر از 40 N باشد.

 

جعبه برای هوزریل دستی با شیرهای فلکه‌ای از نوع دیسک آب‌بند افقی

شیرفلکه‌ای از نوع دیسک آب‌بند افقی باید در جعبه هوزریل از نوع دستی در موقعیتی نصب‌شده باشد که در تمام حالت‌های باز تا بسته شیر، فاصله بین قطر خارجی فلکه شیر و دیواره‌های جانبی جعبه، حداقل 35 mm باشد.

 

نمادهای شناسایی

جعبه هوزریل باید با نماد هوزریل آتش‌نشانی مطابق با کد F002 استاندارد ملی ایران به شماره INSO-ISO 7010 نشانه‌گذاری شود.

یادآوری- نمادها می‌توانند دارای سطح نورتاب باشند.