الزامات قرقره مورد استفاده در هوزریل


 

قرقره – ساختار

 

قرقره باید حول یک محور  بچرخد.

قرقره باید شامل دو صفحه گرد با حداکثر قطر 800 mm بوده و قسمت‌های داخلی و یا درام  آن برای شیلنگ‌های 19 mm و یا 25 mm دارای حداقل قطر 200 mm و برای شیلنگ 33 mm 

نیز حداقل قطر      280 mm باشد.

 

ویژگی‌های هیدرولیکی – استحکام

 

قرقره نباید در فشاری کمتر از حداقل فشار ترکیدن ذکرشده در جدول ، از هم گسیخته شود.