الزامات نازل مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی


نازل 

آیا می دانید قطر نازل چیست ؟ برخلاف باور عموم که قطر نازل را قطر دهانه ورودی نازل در نظر می گیرد ، قطر نازل کوچکترین مقطع خروجی  نازل است ، همچنین برای نازل هایی که مقطع خروجی ناپیوسته یا غیر دایره ای دارند می بایست قطر معادل نازل محاسبه و به عنوان قطر نازل در نظر گرفته  شود. که این قطر نازل مبنای تعیین دبی هوزریل خواهد بود.

نازل مورد استفاده در هوزریل آتش نشانی مطابق استاندارد می تواند یکی از موارد زیر باشد:

نازل پیچشی

نازل اهرمی

نازل تفنگی

 

که دو مورد اول کاربرد بیشتری دارند.

 

نازل قطع جریان

 

در انتهای شیلنگ باید یک نازل قطع جریان سه حالت عملکردی زیر را داشته باشد:

الف- بسته

ب- اسپری

ج- جت

حالت  اسپری نازل به دو شکل است ، حالت صفحه ای و مخروطی ، که مطابق استاندارد زوایای هر نوع باید به شرح زیر باشد:

الف- حالت اسپری صفحه‌ای                90° ± 5°

ب- حالت اسپری مخروطی                  نباید کمتر از 45°  باشد.

که عمده کاربرد این حالت از نوع مخروطی آن است.

 

نازل قطع جریان – مقاومت به ضربه

 

نازل نباید شکستگی یا نشتی قابل مشاهده‌ای داشته باشد.

 

نازل قطع جریان – گشتاور عملیاتی

 

گشتاور لازم جهت استفاده از نازل در هر یک از حالت‌های کنترلی (به‌عنوان مثال اسپری، جت یا کنترل دبی) در حداکثر فشار کاری برای شیلنگ‌های با قطر 19 mm و 25 mm نباید از 4 Nm و برای شیلنگ با قطر     33 mm از 7 Nm تجاوز نماید.

 

نازل قطع جریان

 

نشانه‌گذاری حالت‌های کنترلی – نازل‌های با عملکرد پیچشی

نازل‌های با عملکرد پیچشی برای نشان دادن جهت باز و بسته شدن باید نشانه‌گذاری شده باشند.

نشانه‌گذاری حالت‌های کنترلی – نازل‌های با عملکرد اهرمی و تفنگی

نازل‌های با عملکرد اهرمی و تفنگی باید برای نشان دادن حالت‌های زیر نشانه‌گذاری شوند:

الف- بسته

ب- اسپری

ج- جت

 

طول پرتاب مؤثر

 

طول پرتاب‌های مؤثر از تخلیه‌های انجام‌گرفته در فشار 0.2 MPa، نباید کمتر از موارد زیر باشد (متناسب با کاربرد):

الف- تخلیه در حالت جت:                             10 m

ب- تخلیه در حالت اسپری صفحه‌ای                 6 m