شرکت آروین کیفیت پردیس آماده ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص موارد زیر می باشد:

ارائه مشاوره در خصوص طراحي سيستم هاي اعلام حريق آدرس پذیر و متعارف

  1. ارائه مشاوره در خصوص طراحي انواع سيستم هاي اطفاء حريق شامل اطفاي دستي، آبي و گازي و اتوماتیک
  2. برآورد هزینه های انجام خدمات
  3. ارائه مشاوره در خصوص افزایش ایمنی و جانمایی تجهیزات ایمنی
  4. ارائه مشاوره و طراحی تجهيزات مقاوم در برابر حريق

ارائه خدمات مشاوره و مهندسي خريد تجهيزات داخلی و بین المللی