کاربرد دستگاه سالت اسپری

آزمون مه نمکی یا تست سالت اسپری، یک آزمون مخرب جهت بررسی مقاومت پوشش قطعات و محصولات می باشد که در مجموعه آزمایشگاهی آروین کیفیت پردیس انجام می شود.

آروین کیفیت پردیس

مه نمکی

سالت اسپری

آزمون سالت اسپری یا مه نمکی یک آزمون مخرب است.

کیان وب
پست بعدی

نظر بدهید